iMovie - Przeglądanie źródłowego materiału wideo

background image

Przeglądanie źródłowego materiału wideo

Zaznacz nazwę dowolnego ze zdarzeń utworzonych w bibliotece zdarzeń i spójrz na
wideo, które się w nim znajduje. Ujęcia znajdujące się w zdarzeniach to źródłowy
materiał wideo
. Edycja wykonywana w iMovie nie ma wpływu na materiał źródłowy,
pozostaje on zawsze w tej samej postaci, w jakiej został zaimportowany. Służy on jako
źródło materiału dla własnych projektów tworzonych w iMovie.

Zwróć uwagę, że możesz „zajrzeć” do materiału wideo, patrząc na miniaturki rozłożone
w linii czasu, przypominające odcinki filmu rozwinięte na stole. Każdy taki odcinek
filmu reprezentuje ujęcie wideo, czyli fragment rozpoczynający się od włączenia
nagrywania do jego zakończenia. Poszczególne zdarzenia zawierają standardowo kilka
ujęć wideo, z których każde odpowiada pojedynczemu użyciu kamery, od włączenia
nagrywania do jego zakończenia.

Domyślnie iMovie wyświetla pojedynczą miniaturkę na każde pięć sekund materiału
wideo. Możesz zmienić to ustawienie, aby bardziej „rozwinąć” paski filmu lub „zwinąć”
je, zależnie od własnych upodobań. Czas trwania każdego ujęcia wyświetlany jest po
jego lewej stronie, podczas przesuwania nad nim wskaźnika myszy.

Seria połączonych miniaturek,
czyli „odcinek filmu”,
reprezentujący ujęcie wideo.

Miniaturka przedstawiająca
pojedynczą klatkę wideo.

Nierówne krawędzie oznaczają, że
dalszy ciąg tego ujęcia znajduje się
poniżej lub powyżej.

Kilka ujęć wideo, z których
każde składa się z wielu
miniaturek.

background image

Rozdział 2

Poznaj iMovie

23

Jak rozciągać lub zawężać odcinki filmu?
 Przeciągnij suwak miniaturek w prawo, aby zmniejszyć ilość wyświetlanych klatek, co

spowoduje skrócenie odcinków filmu.

 Przeciągnij suwak miniaturek w lewo, aby zwiększyć ilość wyświetlanych klatek, co

spowoduje wydłużenie odcinków filmu.

Skracanie i wydłużanie odcinków filmu za pomocą tego suwaka nie ma wpływu na sam
materiał wideo, określa tylko jego widok podczas pracy.

Odtwarzanie wideo

Przesuwając wskaźnik nad odcinkami filmu zauważysz, że wskazywane w ten sposób
miniaturki poruszają się, podobnie jak większy obraz w panelu podglądu wideo. Obraz
wyświetlany w polu podglądu wideo odpowiada momentowi czyli klatce wideo nad
którą znajduje się wskaźnik myszy. Przesuwanie wskaźnika nad wideo pozwana na
szybkie przeglądanie materiału.

Podczas szybkiego przeglądania odtwarzany jest także dźwięk, z prędkością
i kierunkiem zależnym od sposobu przesuwania wskaźnika. Czasami może być to
przydatne do znalezienia interesującego fragmentu wideo, lecz w niektórych
sytuacjach dźwięk ten może przeszkadzać.

Jak wyłączyć dźwięk podczas szybkiego przeglądania wideo?

m

Kliknij w przycisk wyciszania dźwięku, widoczny w pasku narzędzi iMovie lub rozwiń
menu Widok i upewnij się, że opcja „Szybki przegląd audio” nie jest oznaczona.

Jeżeli chcesz ponownie włączyć dźwięk, kliknij w ten przycisk jeszcze raz. Ustawienie to
dotyczy tylko odtwarzania dźwięku podczas szybkiego przeglądania wideo i nie ma
wpływu na dźwięk odtwarzany podczas odtwarzania z normalną prędkością.

Oprócz szybkiego przeglądania można także odtwarzać wideo ze zwykłą prędkością.

Oto sposoby odtwarzania wideo od dowolnego miejsca:

m

Umieść wskaźnik myszy nad klatką, od której chcesz rozpocząć odtwarzanie, po czym
wciśnij spację.

Jeżeli wskaźnik myszy znajduje się wewnątrz żółtej ramki zaznaczenia, odtwarzany
będzie tylko zaznaczony fragment wideo. Jeżeli chcesz odtworzyć całość, umieść
wskaźnik przed zaznaczoną częścią, po czym wciśnij spację.

m

Kliknij dwa razy w to miejsce wideo, od którego chcesz rozpocząć odtwarzanie.

m

Zaznacz dowolny fragment ujęcia wideo, po czym wybierz z menu Widok > Odtwórz.

Kliknij, aby wyłączyć

dźwięk podczas

przeglądania.

background image

24

Rozdział 2

Poznaj iMovie

Jak przerwać odtwarzanie?

m

Kliknij w dowolnym miejscu w oknie iMovie lub wciśnij spację podczas odtwarzania.

Sposoby odtwarzania zdarzenia od początku:

m

Zaznacz dowolny fragment ujęcia i wybierz z menu Widok > „Odtwórz od początku”.

m

Wciśnij klawisz z odwróconym ukośnikiem (\).

m

Kliknij w przycisk odtwarzania, widoczny pod biblioteką zdarzeń.

Jak odtwarzać zdarzenie na pełnym ekranie?

1

Zaznacz dowolny fragment ujęcia i kliknij w przycisk odtwarzania na pełnym ekranie
(widoczny poniżej biblioteki zdarzeń), aby rozpocząć odtwarzanie od początku. Możesz
też wcisnąć klawisze Command (x)-G, aby rozpocząć odtwarzanie od miejsca,
w którym znajduje się wskaźnik myszy.

2

Jeżeli chcesz przewinąć film do przodu lub do tyłu, przesuń wskaźnik myszy, aby
pojawił się pasek filmu. Kliknij w niego i przesuwaj wskaźnik nad nim w lewo lub
w prawo. Możesz także wciskać klawisze ze strzałkami, aby przechodzić do kolejnej lub
poprzedniej klatki.

3

Gdy zechcesz opuścić tryb pełnoekranowy, wciśnij klawisz Esc.

Sposoby odtwarzania zaznaczonego fragmentu wideo:

m

Wciśnij klawisz z ukośnikiem (/).

m

Wybierz z menu Widok > „Odtwórz zaznaczenie”.