iMovie - Zaznaczanie źródłowego materiału wideo

background image

Zaznaczanie źródłowego materiału wideo

Każde ujęcie wideo złożone jest z wielu klatek, czyli nieruchomych obrazów,
przypominających klatki na zwykłej taśmie filmowej. Ilość klatek przypadających na
jedną sekundę filmu zależna jest od użytego formatu. Podczas pracy w iMovie
zaznaczasz fragmenty wideo, czyli zakresy klatek, stanowiące części większego ujęcia
wideo. Może się także zdarzyć, że zaznaczony zakres klatek będzie obejmował całe
ujęcie lub kilka ujęć.

Kliknij tutaj, aby odtwarzać

na pełnym ekranie.

Kliknij tutaj, aby odtwarzać od początku.

background image

Rozdział 2

Poznaj iMovie

25

Domyślnie, po kliknięciu w ujęcie iMovie automatycznie zaznacza jego
czterosekundowy fragment, rozpoczynając od miejsca kliknięcia. Dzięki temu możesz
przeglądać materiał wideo i klikać w ulubione sceny, aby użyć takich samych zakresów
klatek, tworząc spójny czasowo projekt. Zakres automatycznego zaznaczenia możesz
zmienić w preferencjach iMovie.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak, zajrzyj do pomocy iMovie i poszukaj rozdziału
„Określanie zakresu automatycznie zaznaczanych klatek”.

Zaznaczony zakres klatek wyróżniony jest żółtą ramką.

Możesz rozszerzyć lub skrócić zaznaczenie, zmienić jego położenie, a także zaznaczyć
całe ujęcie lub kilka ujęć wideo.

Oto sposoby zaznaczania zakresu klatek w źródłowym materiale wideo:

m

Kliknij w ujęcie, aby zaznaczyć jego czterosekundowy fragment, rozpoczynający się
w miejscu kliknięcia.

m

Przeciągnij wskaźnik nad ujęciem, aby zaznaczyć dowolny jego fragment.

Jeżeli chcesz skorygować zakres zaznaczonych klatek, wykonaj jedną
z poniższych czynności:

m

Przeciągnij uchwyt na dowolnym końcu ramki zaznaczenia, aby rozszerzyć lub
zmniejszyć zaznaczony zakres.

m

Umieść wskaźnik nad miejscem, w którym ma zaczynać lub kończyć się zaznaczenie
i kliknij, przytrzymując klawisz Shift.

Jeżeli chcesz przenieść zaznaczenie w inne miejsce tego samego ujęcia, bez zmiany
ilości zaznaczonych klatek, możesz je przesunąć.

Jak przesuwać zaznaczenie?

m

Przeciągnij ramkę zaznaczenia za jej górną krawędź w inne miejsce w ujęciu.

m

Wciskaj klawisz ze strzałką w lewo lub w prawo, aby przesunąć całe zaznaczenie klatka
po klatce w danym kierunku.

Przesuwanie zaznaczenia w ten sposób pozwala na wybieranie wielu fragmentów
o takiej samej długości, pomagając tym samym w zachowaniu rytmu tworzonego
filmu.

Przeciągnij uchwyty

zaznaczenia, aby zmienić

jego zakres.

Żółta ramka wskazuje zaznaczony
zakres klatek w ujęciu.

background image

26

Rozdział 2

Poznaj iMovie

Jak zaznaczyć całe ujęcie w bibliotece źródeł?

m

Kliknij w ujęcie, trzymając wciśnięty klawisz Opcja.

m

Kliknij w ujęcie, trzymając wciśnięty klawisz Control, po czym wybierz z menu
kontekstowego polecenie „Zaznacz całe ujęcie”.

Porada: Menu skrótowe (kontekstowe), wywoływane kliknięciem podczas trzymania
klawisza Control pozwalają pracować szybciej i bardziej efektywnie. Menu te zawierają
polecenia związane z klikniętym obiektem.

Jak zaznaczyć kilka ujęć wideo?

m

Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij w pierwsze i ostatnie ujęcie z zakresu ujęć, który
chcesz zaznaczyć.

m

Przytrzymaj klawisz Command (x) i klikaj w poszczególne ujęcia. W ten sposób możesz
zaznaczyć ujęcia nie znajdujące się obok siebie. Jeżeli chcesz odwołać zaznaczenie
ujęcia, kliknij w nie ponownie, cały czas trzymając wciśnięty klawisz Command.

Po zaznaczeniu kilku ujęć możesz przeciągnąć je do innego zdarzenia lub do projektu
iMovie. Możesz także zmienić wygląd ujęcia i skopiować wykonane korekcje do innych
ujęć. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak to zrobić, poszukaj w pomocy iMovie hasła
„korekcje wideo”.