iMovie - Dodawanie przejść między ujęciami

background image

Szybki podgląd zmian

Po zmianie czasu trwania ujęcia lub dokonaniu innych zmian w projekcie możesz
zobaczyć jego podgląd, odtwarzając kilka sekund wideo i ewentualnie dokonać
dalszych zmian. Jest to bardzo łatwe dzięki skrótom klawiszowym iMovie.

Jak zobaczyć podgląd zmian?

m

Upewnij się, że wskaźnik myszy znajduje się w miejscu, w którym dokonane zostały
zmiany, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:

 Wciśnij klawisz z otwierającym nawiasem kwadratowym ([), aby odtworzyć jedną

sekundę wideo przed wskaźnikiem i jedną sekundę po nim. Jeżeli wskaźnik
znajduje się w zaznaczonym zakresie klatek, wciśnięcie klawisza z otwierającym
nawiasem kwadratowym spowoduje odtworzenie tylko zaznaczonej części
wideo, rozpoczynając od początku zaznaczenia lub kończąc na jego końcu,
zależnie od tego, bliżej którego z końców znajduje się wskaźnik.

 Wciśnij klawisz z zamykającym nawiasem kwadratowym (]), aby odtworzyć trzy

sekundy wideo przed wskaźnikiem i trzy sekundy po nim. Jeżeli wskaźnik
znajduje się w zaznaczonym zakresie klatek, wciśnięcie klawisza z zamykającym
nawiasem kwadratowym spowoduje odtworzenie tylko trzech sekund wideo,
rozpoczynając od początku zaznaczenia lub kończąc na jego końcu, zależnie od
tego, bliżej którego z końców znajduje się wskaźnik.

Jeżeli chcesz poznać inne skróty klawiszowe iMovie, otwórz pomoc iMovie i poszukaj
w niej hasła „skróty klawiszowe”.

background image

40

Rozdział 2

Poznaj iMovie

Jak wstawić przejście pomiędzy ujęciami?

1

Wybierz z menu Okno > Przejścia lub kliknij w przycisk „Przejścia” w pasku narzędzi
iMovie.

Możesz zobaczyć podgląd poszczególnych stylów w panelu przejść, umieszczając nad
nimi wskaźnik myszy.

2

Zaznacz przejście, którego chcesz użyć i przeciągnij je pomiędzy dwa ujęcia w projekcie
iMovie.

Pojawi się czarna ikona efektu przejścia.

Jak zobaczyć podgląd przejścia w projekcie?

m

Kliknij dwa razy w dowolnym miejscu ujęcia przed przejściem, aby włączyć
odtwarzanie i zobaczyć efekt. Możesz także przesunąć wskaźnik nad przejściem, aby
zobaczyć jego szybki podgląd z dowolną prędkością.

Jeżeli efekt nie jest zadowalający, możesz przeciągnąć inne przejście, aby zastąpić
istniejące lub usunąć je i dodać później nowe w dowolnym momencie.

Jak usunąć przejście?

m

Zaznacz czarną ikonę efektu przejścia i wciśnij klawisz Delete.

Wypróbuj różne przejścia, aby zobaczyć jak wyglądają w różnych miejscach projektu.

Jak zamknąć panel przejść?

m

Kliknij w przycisk „Przejścia”, znajdujący się w pasku narzędzi iMovie.

Czas trwania przejścia między ujęciami, liczony od rozpoczęcia wyświetlania efektu do
jego zakończenia to długość przejścia. Przejście nie może być dłuższe, niż połowa czasu
trwania dowolnego z sąsiadujących z nim ujęć. Przykładowo, jeżeli umieścisz przejście
między czterosekundowym i sześciosekundowym ujęciem, czas trwania tego przejścia
nie może przekroczyć dwóch sekund.

Domyślnie wszystkie przejścia mają taki sam czas trwania, równy 0,5 sekundy. Czas
trwania przejść możesz zmienić w oknie właściwości projektu lub wybierając z menu
Edycja > „Ustal czas trwania”. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, poszukaj hasła
„długość przejścia” w pomocy iMovie.

iMovie może automatycznie wstawić takie same przejścia między wszystkimi ujęciami
w projekcie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tej funkcji, poszukaj hasła
„automatyczne przejścia” w pomocy iMovie.

Ikona efektu przejścia

background image

Rozdział 2

Poznaj iMovie

41