iMovie - Välja källvideo

background image

Välja källvideo

Varje videoklipp består av flera videobildrutor som visas som enskilda stillbilder,
ungefär som de enskilda bilder som utgör rutorna i en filmremsa. (Antalet bilder per
sekund video som spelas upp beror på vilket videoformat du använder.) När du arbetar
med video i iMovie markerar du i allmänhet intervall med videobildrutor, eller
bildruteintervall, som bara är en liten del av ett videoklipp. I en del fall kan däremot ditt
markerade bildruteintervall sträcka sig över ett helt videoklipp eller flera klipp.

Som standard markerar iMovie fyra sekunder video med början vid den punkt där du
klickar när du klickar på ett källvideoklipp. Det gör det lätt för dig att skumma genom
video så att du hittar de perfekta scenerna. Sedan klickar du bara på dem och väljer
därmed automatiskt bildruteintervall om fyra sekunder som hjälper dig att få en jämn
rytm i filmen. (I iMovie-inställningspanelen kan du även ställa in mängden video som
markeras när du klickar en gång. Anvisningar om hur du gör det finns i avsnittet ”Ange
bildruteintervall för automatisk markering i källvideo” i iMovie Hjälp.)

Klicka på den här knappen om du vill

spela upp i helskärmsläge.

Klicka på den här knappen om
du vill spela upp från början.

background image

24

Kapitel 2

Lär dig iMovie

En gul markeringsram visas runt ett bildruteintervall när du markerar det.

Du kan förlänga eller förkorta ett markerat bildruteintervall genom att centrera om det
eller markera ett helt klipp eller flera klipp samtidigt.

Gör något av följande när du vill markera ett videobildruteintervall
i källvideobiblioteket:

m

Klicka på ett klipp om du vill markera fyra sekunders video med början på stället där du
klickade.

m

Markera valfri del av ett klipp genom att dra över klippet.

Gör något av följande om du vill justera ett markerat bildruteintervall:

m

Dra i handtaget på ett eller båda sidorna av markeringen för att förlänga eller förkorta
markeringen.

m

Placera pekaren över önskad start- eller slutpunkt och klicka medan du håller ned
skifttangenten.

Om du vill flytta markeringen till ett annat bildruteintervall inom samma klipp utan att
ändra markeringens storlek kan du flytta markeringens mittpunkt.

Så här flyttar du en markering:

m

Dra i den övre delen av markeringsramen tills du markerat den del av klippet du vill
använda.

m

Tryck på höger- eller vänsterpil om du vill flytta hela markeringen en bildruta i taget till
höger eller vänster.

Genom att ”dra” markeringsintervallet i klippet kan du flytta markeringen och göra flera
markeringar av samma storlek så att filmen du skapar får en jämn hastighet.

Så här markerar du ett helt videoklipp i källvideobiblioteket:

m

Håll ner alternativtangenten (z) och klicka på klippet.

m

Håll ner kontrolltangenten och klicka på ett klipp. Välj sedan Markera helt klipp från
den kontextmeny som visas.

Tips: Du kan arbeta effektivare genom att ”kontrollklicka” så att snabbvalsmenyer visas.
I snabbvalsmenyerna finns relevanta alternativ för det du klickar på.

Ändra storlek på

markeringen genom

att dra i handtagen.

Den gula ramen visar
ett markerat bildruteintervall
i ett klipp.

background image

Kapitel 2

Lär dig iMovie

25

Så här markerar du flera videoklipp:

m

Håll ned skifttangenten och klicka på det första och sista klippet du vill markera
i en följd.

m

Håll ned kommandotangenten (x) och klicka på enstaka klipp som inte ligger i en
följd. Klicka igen på ett markerat klipp om du vill ta bort det från de markerade klippen.

När du har flera klipp markerade kan du dra dem till en händelse eller till ett iMovie-
projekt. Du kan också justera utseendet på ett videoklipp och sedan kopiera och klistra
in justeringarna i flera andra klipp. Sök efter ”videojusteringar” i iMovie Hjälp så får du
lära dig hur du gör.